Välkommen till Janfire  |  0771-100 100  |  info@janfire.com

Om pellets

Pellets ger energi från den svenska skogen

Pellets är en klimatneutral naturprodukt som ingår i naturens kretslopp.
Till skillnad från fossila bränslen, som till exempel olja och gas, bidrar pelletsen inte till växthuseffekten och belastar på så vis inte atmosfären och miljön.

Var kommer pellets ifrån?

Vid framställning av pellets mals träflis från t.ex sågverken till ett pulver som pressas ihop och torkas. Komprimeringen av flisen innebär att pelletsen får ett högre energiinnehåll än t.ex ved.

Den pellets som används i Janfires pelletsbrännare består av hoppressat träavfall från svensk skog, oftast producerad i Sverige. Råvaran hämtas som regel från närområdet, vilket minimerar transporterna.

Att elda med pellets

Att elda med pelletspanna fungerar i grunden som att elda med andra bränslen. Det som krävs är en pelletspanna, en pelletsbrännare och ett pelletsförråd.

Pelletsen förs från förrådet/behållaren till brännaren med hjälp av en matarskruv. Vid förbränning bildas varma rökgaser i pannan som värmer upp vatten i en ackumulatortank. Det upphettade vattnet pumpas därefter ut i värmesystemet.

Fördelar med pellets

Att använda pellets har många fördelar.

Pellets är ett torrt bränsle med jämn kvalitet som ger utmärkta förutsättningar att eldas på ett stabilt och effektivt sätt. Verkningsgraden vid förbränning av pellets överträffar vedeldning med bred marginal.

En pelletsanläggning har som regel lägre driftkostnader jämfört med de flesta andra system. Den kräver också mindre underhåll.

Pelletseldningen har också tydliga fördelar sett till hållbarhet och miljö.

Pellets en del av det gröna kretsloppet

Pellets är en förnyelsebar energikälla direkt sprungen från den svenska skogen. En naturlig del av det som ibland kallas det gröna kretsloppet.

I det gröna kretsloppet fungerar samspelet mellan skog, skogsprodukter och atmosfären. I fotosyntesen använder träden luftens koldioxid till att bygga vedfiber. Råvaran från skogen används därefter till t.ex trävaror, pappersmassa biobränslen som t.ex pellets. Pelletsen används till energiproduktion och blir till koldioxid som på nytt kan tas upp av växande träd.

Pelletsen är på så vis klimatneutral och genererar inte mer koldioxid ut än vad trädet tar upp under sin livstid.